நாளக்களிச்சு விடிஞ்சா வியாழக்கிழமை.

[+/-] show/hide this post

அய்யா நாளக்களிச்சு விடிஞ்சா வியாழக்கிழமை.
விடியாம போனாலும் வியாழக்கிழமைதான்.
அதுக்கடுத்து விழங்கின வெள்ளிக்கிழமை.
விழங்காம போனலும் வெள்ளிக்கிழமைதான்.

2 மறுமொழிகள்:

 1. Comment at Blogger நாடோடி மொழிந்தது...
  Test Comment my Manian
    Edit Comment
 2. Comment at Anonymous Anonymous மொழிந்தது...
  என்னாது?..
    Edit Comment
 3. Post a Comment

இந்த இடுகைக்கு தொடுப்புகள்:

Create a Link

<< முகப்பு (Home)