திருந்துவார்களா அரசியல்வாதிகள்..

[+/-] show/hide this post


£À÷ÁÖ xøÓPÎÀ AßÛ¯ •u½møh ö£¸USÁvÀ, C¢v¯õøÁ
Âh 10 ©h[S AvP©õP EÒÍx ^Úõ. Á͸® |õkPÎÀ AvP AßÛ¯ •u½k ö£ØÖÒÍ
|õhõP EÒÍx.

Á¸® 2010® BsiÀ E»QÀ •u½mk Áͺa] G¨£i°¸US® Gߣx £ØÔ
Á͸® |õkPøÍ øÁzx J¸ \º÷Á \«£zvÀ GkUP¨£mhx. ÷£õmi÷¯
CÀ»õ©À ^Úõ, AßÛ¯ •u½mk Âå¯zvÀ •ß÷ÚÔ Á¸QÓx GßÖ AvÀ
öu›¯Á¢xÒÍx. \º÷Á°À öu›¯Á¢u ÂÁµ® Á¸©õÖ:


^ÚõÂÀ AßÛ¯ •u½k, Ph¢uõsk |õßS »m\® ÷Põi ¹£õ¯õP C¸¢ux.
C¢uõsk |õßS »m\zx 50 B°µ® ÷Põiø¯ Gmk® GßÖ Gvº£õºUP¨£kQÓx.
C¢v¯õøÁ GkzxUöPõshõÀ, Ph¢uõsk 33 B°µzx 500 ÷Põi¯õP C¸¢ux. C¢uõsk
47 B°µzx 500 ÷Põi¯õP C¸US® GßÖ ©v¨¤h¨£mkÒÍx. C¢v¯õ 1991®
Bsk uõß AßÛ¯ •u½mkUS Áµ÷Áئ AÎzx, £» |õmk {ÖÁÚ[PÒ C¢v¯õÂÀ
•u½k ö\´¯ AÝ©vzux. BÚõÀ, ^ÚõÂÀ AvP AÍÂÀ FUSÂzuuõÀ, öuõhº¢x
ö£¸Pz xÁ[Q¯x.


Á͸® |õkPÎÀ ^Úõ uõß AvP AßÛ¯ •u½k ö£¸UQ¯ |õhõP EÒÍx.
AuØS A¸÷P Th ÷£õP •i¯õ©À C¢v¯õ Em£h £» |õkPЮ EÒÍÚ. ö£õ¸Íõuõµ
Áͺa]°À ^ÚõÂß Áͺa]US ¯õ¸® DiÀø» GßÓ {ø» E¸ÁõQ Âmhx.மேலே உள்ளது இன்ரைய தினமலரில் (06-Sep-2006) ் பார்த்த செய்தி.

1 மறுமொழிகள்:

  1. Comment at Anonymous Anonymous மொழிந்தது...
    test :)
      Edit Comment
  2. Post a Comment

இந்த இடுகைக்கு தொடுப்புகள்:

Create a Link

<< முகப்பு (Home)